Skolemiljøutvalget

Seks glade elever

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolen er i ferd med å etablere elevråd, to av medlemmene der vil inviteres til å delta i SMU-møter.

Medlemmer:

Rikard Røros, leder sosial - spesialpedagogisk team
Christine Elnæs (foresatt)
Eva-Mari Andersen (foresatt)
Tonje Haug, Hovedverneombud
Guillaume Durandal, politisk oppnevnt (R)
Solveig Arnesen, politisk oppnevnt varamedlem
Rachel Winge Thelle, sosiallærer