Strategisk plan

Glade barn

Teglverket har tatt Ludvigsen utvalgets innstilling til regjeringen på alvor. På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som sammen bygger og produserer kunnskap.

For å møte arbeidsmarkedet som kommer trener elevene også på "å lære å lære". Elevene våre skal bli i stand til å ta tak i en idé og gjøre den om til handling, de skal evne å sammen med andre innhente informasjon og kunnskap for å skape ny kunnskap. Det betyr at vi som skole i mye større grad må legge opp til å gi elevene mulighet for dybdelæring gjennom problemløsende og analytiske oppgaver. 

Vi har også stort fokus på de grunnleggende ferdighetene, samt fokus på Teglverkets standard for "den gode timen". Læringsaktivitetene vil være elevsentrerte, og det vil være elevene som i større grad skal innhente informasjonen og kunnskapen, snarere enn "å få den servert" av læreren. Læreren viser vei og designer læringsløpet sammen med elevene. På Teglverket har derfor ikke elevene hver sin lærebok. Men elevene har hvert sitt læringsbrett og tilgang til et rikt utstyrt bibliotek.

Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi skal skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på at barna får den beste opplæringen.

Teglverket skole en ”Trygg læring skole”. Vi arbeider systematisk for å sikre at alle elever og lærlinger har et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. For å oppnå dette har alle ansatte fått opplæring i konflikthåndtering og det er utarbeidet et sosialt årshjul med klasseverksteder. Skolen har også laget en felles standard for struktur og orden i læringsrom og fellesarealer.

Vi vet at relasjonen mellom lærer og elev har stor betydning for elevenes læringsutbytte. Så for å sikre oss at ansatte er gode relasjonsbyggere og trygge nok i forhold til klasseledelse, følger alle nyutdannede 50-timers kurset ”Oslolæreren”. I tillegg til dette får de veiledning med fokus på klasseledelse av skolens veileder.

AKS ved Teglverket skole har gratis deltakelse etter skoletid for våre 1. og 2. klassinger. Vi er opptatt av at flere elever skal delta i Aktivitetsskolen, og jobber iherdig for at alle skal gå på AKS. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.  

Både de læringsstøttende aktivitetene og kursene på AKS skal ha høy kvalitet. Derfor er vi opptatt av å skape en god opplærings- og oppfølgingskultur, med fokus på regning i alle kurs og aktiviteter på AKS. Vi henter inn eksterne foredragsholdere for å heve kompetansen til de ansatte, i forhold til læringsstøttende aktiviteter med fokus på regning. AKS-leder og baselederne skolevandrer, følger opp aktivitetene og veileder assistentene.

AKS følger de samme tiltakene som skolen i forhold til Trygg læring og har de samme reglene og rutinene for læringsmiljøet.