Hovedseksjon

Strategisk plan

Glade barn

Alle elevene skal ha grunnleggende lese- skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
For å nå dette målet skal vi ha fokus på solid og systematisk opplæring i grunnleggende lese- skrive- og regneferdigheter. Vi skal analysere elevenes resultater, sette inn tiltak og følge opp disse.

Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom skoleløpet.
I lys av arbeidet med fagfornyelsen, er skolen i prosess med å evaluere, revidere og kvalitetssikre alle deler av skolens lokale progresjons- og periodeplaner. I dette arbeidet er det viktig at vi forsikrer oss om at alle ansatte har lik forståelse av læreplanens kompetansebegrep, sentrale verdier, prinsipper og sammenhenger. Videre må vi øke kompetansen på vurdering for læring, i tråd med den nye læreplanen.

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Gode faglige resultater henger nøye sammen med elevenes trivsel. Skolen jobber derfor systematisk med et trygt og inkluderende læringsmiljø, og planlegger både for det psykososiale og det faglige i undervisning og i friminutt.

Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig progresjon og sosial utvikling.
Skolen skal ha kunnskap om ulike typer av data og kompetanse på å analysere og omsette data til forbedret pedagogisk praksis og bedre læring. Skolen skal i tillegg ha ulike sosialpedagogiske tiltak for å ivareta elevenes sosiale utvikling.

Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale.
Som utdanningsinstitusjon, er etter- og videreutdanning viktig for oss. Vi ønsker å legge til rette for at ansatte som ønsker det får mulighet til å ta etter- og videreutdanning, og vil i tillegg ha fokus på intern kompetanseheving av ansatte.

For å trives i jobben og bli på en arbeidsplass, er det viktig med et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. På Teglverket skole er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Støttende lederskap er en viktig faktor i dette arbeidet, og vi opptatt av å gi de ansatte anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben de gjør.

På Teglverket har vi et engasjert og kompetent personale også på AKS. AKS spiller en aktiv rolle for å styrke elevenes motivasjon, sosiale kompetanse, mestring og læring.