Hovedseksjon

Sosiallærer barnetrinn

Sosiallærer 1.- 7.trinn: Cathrine Rauan
cathrine.rauan@osloskolen.no 
Sosiallæreres oppgaver på Teglverket skole ihht. Opplæringslova §22-1:

"Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige vansker under opplæringen, og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen".

Sosiallærerens primære oppgave er derfor å hjelpe elever i forbindelse med sosiale forhold som innvirker på læring og utvikling.

Det er å gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser. Dette kan være politi, barnevern, PPT og andre ulike sosiale tjenester.

Videre har sosiallærer ved Teglverket skole ansvaret for deler av spesialundervisningen. Utover å henvise enkeltelever til PPT for utredning, innebefatter stillingen også å veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.

Cathrine Rauan

Cathrine Rauan_2.jpg