Hovedseksjon

Rådgiver og sosiallærer

Rådgiver for 8.- 10.trinn: Reidun Marie Larsen reidun.larsen@osloskolen.no

Rådgiver for ungdomsskolen har to roller:

  • Sosialpedagogisk rådgiver

Hovedoppgaven til sosialpedagogisk rådgiver er å være en ekstra voksenkontakt for elevene og å hjelpe dem til å finne seg til rette på skolen. Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang.

Rådgivers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser. Dette kan være politi, barnevern, PPT og andre ulike sosiale tjenester.

Videre har sosiallærer ved Teglverket skole ansvaret for deler av spesialundervisningen. Utover å henvise enkeltelever til PPT for utredning, innebefatter stillingen også å veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.

  • Yrke- og utdanningsrådgiver

Rådgiver har et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig. Rådgivers oppgaver er blant annet å ha veiledningssamtaler gruppevis eller enkeltvis med elevene, bistå med å fylle ut søknad til videregående skole og å hjelpe elevene med å finne relevant informasjon. Rådgiver har også et overordnet ansvar for faget utdanningsvalg.

 

Sosiallærer 1.- 7.trinn: Cathrine Rauan cathrine.rauan@osloskolen.no 
Sosiallæreres oppgaver på Teglverket skole ihht. Opplæringslova §22-1:

"Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige vansker under opplæringen, og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen".

Sosiallærerens primære oppgave er derfor å hjelpe elever i forbindelse med sosiale forhold som innvirker på læring og utvikling.

Det er å gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser. Dette kan være politi, barnevern, PPT og andre ulike sosiale tjenester.

Videre har sosiallærer ved Teglverket skole ansvaret for deler av spesialundervisningen. Utover å henvise enkeltelever til PPT for utredning, innebefatter stillingen også å veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.