Hovedseksjon

Rollebeskrivelser

Elevrollen

På Teglverket skal vi utvikle:

 • Aktive elever som er nysgjerrige, løser problemer og produserer ny kunnskap
 • Reflekterende elever som stiller de gode spørsmålene og er bevisste prosessen frem mot målet
 • Samhandlende elever som får det beste frem i hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning
 • Vurderende elever som evner å gi og ta i mot tilbake- og fremovermeldinger
 • Digitale elever som kan utnytte digitale verktøy for å nå sitt læringspotensiale

Lærerrollen

Som lærer på Teglverket er du:

 • En omsorgsfull og målrettet lærer - en dyktig fagperson, didaktiker og veileder som fokuserer på elevenes læring
 • En fasilitator og designer (planlegger) som legger til rette for aktive elever og elevinvolvering.
 • En god og aktiv kollega som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
 • En nyskapende og uredd  leder som tar utfordringer og ser muligheter
 • En digital lærer som evner å se og utnytte digitale verktøy og læremidler til å hente ut læringspotensialet til eleven

Lederrollen

Som leder på Teglverket er du:

 • En støttende og veiledende leder for læreren
 • En leder som fokuserer på elevenes læring
 • En målrettet leder som viser vei og holder fokus
 • En god og aktiv leder som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
 • En nyskapende og uredd leder som tar utfordringer og ser muligheter
 • En digital leder som evner å se og utnytte digitale verktøy og læremidler til å støtte læreren i læringsarbeidet

Foresattrollen

Som foresatt på Teglverket er du:

 • Nysgjerrig på hva barnet ditt har lært i løpet av dagen
 • Støttende i forhold til lærerens og skolens arbeid med det psykososiale læringsmiljøet
 • Engasjert og aktiv i forhold til å delta på arrangement
 • Aktiv i forhold til å gi eget barn positive holdninger til skolen, ledelsen, lærerne, medelever og deres foresatte
 • Samarbeidende og i dialog med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Nysgjerrig og engasjert i ditt barns digitale liv