Innskriving og skolestart

Smilende i klasserommet

Tildeling av skoleplass høsten 2020

November

I november 2020 henter vi inn bostedsadressene til elever som skal starte på skolen høsten 2021 (barn født i 2015) fra det sentrale folkeregisteret.

I løpet av november sender vi brev til foresatte til barn som er født i 2015 og som er folkeregistrert i Oslo kommune. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. 

I brevet finnes lenke til digitalt innskrivingsskjema. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 7. desember 2020.

Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november, må du ta kontakt med forelderen som bor med barnet eller med skolen.

Desember

Siste frist for å fylle inn innskrivingsskjema er 7. desember 2020. Hvis dere ikke har fylt inn innskrivingskjemaet, må dere ta kontakt med skolen barnet hører til.

Januar
Skolen informerer foreldre og barn om når foreldre og barn kan komme på første arrangement på skolen. Dette må gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler.Skolen vil derfor informere om detaljer knyttet til arrangementer på skolen.

Februar/mars

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.  Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet.

De aller fleste barn i Oslo får plass på skolen de hører til etter gjeldende inntaksområder.

April/mai

Skolen tildeler skoleplass til barn som skal starte på 1. trinn høsten 2021 den 12. april 2021. Skolen sender ut brev hvor det står hvilken skole barnet skal gå på.  

Hvis dere flytter etter 1.november 2020, må dere melde fra til ny skole og tidligere skole. Den nye skolen må ha mottatt flyttemeldingen innen 1. april 2021 for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket 12. april 2021.

26. april er den siste datoen dere kan flytte og få plass i hovedinntaket 15. april. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret i god tid før 1. april, må dere dokumentere at:

 • dere disponerer bolig i inntaksområdet
 • dere flytter dit innen 26. april

Under forutsetning av at skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen 1. april som beskrevet ovenfor, vil elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og 26. april vurderes på lik linje med de andre elevene som er bosatt i inntaksområdet. 

Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen. 

Etter 12. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Dere kan klage på nærskolevedtaket.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Dersom nærskolen ikke har ledig plass, fatter nærskolen vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser. Skolen må da vurdere hvilke elever som skal henvises til naboskoler med ledig kapasitet. Kriteriene som skal hensyntas i denne vurderingen er:

 • Lengden på skoleveien
 • Skoleveiens egnethet med tanke på trafikksikkerhet
 • Sikring av samlede nærmiljøer
 • Særlige forhold, f.eks. elever med særskilte behov.
 • Søsken på samme skole

Søk plass på Aktivitetsskolen

Før og etter skoletid kan elever benytte seg av aktivitetsskolen. På Teglverket kaller vi aktivitetsskolen for TeglA.

Søknadsfrist for å få plass fra 1. august er 1. juni. Søk her.

Aktivitetsskolen har åpent i alle ferier- og fridager med unntak av røde dager.

Oppholdsbetaling for aktivitetsskolen er inntektsgradert, så det er viktig at foresatte leverer inntektsopplysninger og egenerklæringsskjema dersom man mener at man kvalifiserer til redusert oppholdsbetaling. Les mer om dette her

Send flyttemelding til ny skole

Hvis dere flytter etter 1. november 2020, må dere melde fra til ny skole. Skolen må ha mottatt melding om flytting innen 1. april 2021 for at barnet ditt skal få plass ved ny skole ved hovedinntaket 12. april 2021. Les mer under April for tildeling av skoleplass 2021.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

 • du skal søke om utsatt skolestart
 • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
 • familien planlegger flytting før skolestart i august 2021
 • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe