Hovedseksjon

Skolestartere - innskriving og skolestart

Smilende i klasserommet

Tildeling av skoleplass på 1.trinn høsten 2023

November/desember 2022

Vi har sendt brev til foresatte til barn som er født i 2017 og som var folkeregistrert i Oslo kommune i starten av november. Brevet blir sendt til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

I brevet ber vi foresatte logge inn og fylle inn et elektronisk skjema. Skjemaet må fylles inn innen 6. desember.

Hvis du ikke mottar brevet i løpet av november, du ikke får logget inn i skjemaet ovenfor eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen. Her kan du se hvilken skole barnet ditt tilhører.

Februar/mars

De aller fleste barn i Oslo får plass på skolen de hører til etter gjeldende inntaksområder, men innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er for mange elever, vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Du har som foresatt rett til å uttale deg om hvilken skole barnet bør gå på.

April/mai

Skolene tildeler skoleplass senest 1. april. Da sender skolene ut brev hvor det står hvilken skole barnet ditt skal gå på. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

Etter hovedinntaket som avsluttes 1. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Hvis dere ønsker at barnet skal fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om det. Les mer om skolebytte i grunnskolen.

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Tildeling av skoleplass er et enkeltvedtak. Dere har rett til å klage på vedtaket.

Flytting etter 1. november

Hvis dere flytter etter 1. november, må dere melde fra til skolen i eget skjema for flyttemelding. Skolen må ha mottatt flyttemeldingen innen 17. mars for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket i april.

15. april er den siste datoen dere kan flytte og få plass i hovedinntaket som avsluttes 1. april. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret før 17. mars, må dere dokumentere at:

  • dere disponerer bolig i inntaksområdet
  • dere flytter inn i boligen innen 15. april

Hvis skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen 17. mars vil eleven vurderes på lik linje med de andre elevene som er bosatt i inntaksområdet.

Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen.

Etter hovedinntaket som avsluttes 1. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens avgjørelse.

Søke om tidlig eller utsatt skolestart?

Søk plass på Aktivitetsskolen

Før og etter skoletid kan elever benytte seg av aktivitetsskolen. På Teglverket kaller vi aktivitetsskolen for TeglA.

Søknadsfrist for å få plass fra 1. august er 1. juni. Søk her.

Aktivitetsskolen har åpent i alle ferier- og fridager med unntak av røde dager.
Oppholdsbetaling for aktivitetsskolen er inntektsgradert, så det er viktig at foresatte leverer inntektsopplysninger og egenerklæringsskjema dersom man mener at man kvalifiserer til redusert oppholdsbetaling. Les mer om dette her

Send flyttemelding til ny skole

Hvis dere flytter etter 1. november, må dere melde fra til skolen i eget skjema for flyttemelding. Skolen må ha mottatt melding om flytting innen 17. mars for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket april. 

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om utsatt skolestart
  • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2023
  • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe