Hovedseksjon

Vår profil – visjon og verdier

Skolen er samlokalisert med en stor og flott flerbrukshall og det har et attraktivt og spennende uteområde med mange muligheter for barn og unge, både på sommer- og vinterstid. Ikke minst har vi Teglverksdammen rett ved siden av oss som gir uante muligheter i forhold til læring. 

For å sikre lik kvalitet på opplæringen har vi en felles visjon og like verdier. Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden, og utvikle samarbeidende, kreative og kunnskapsbyggende elever som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Elever og Ina
Jonas Stene Tandberg, Naima Sadiq Yusuf og Gurdas Virik Singh følger med på nettbrettene sine, mens lærer Ina Camilla Lauvli Engan viser. Foto: Stine Marie Hagen


På Teglverket setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som sammen bygger og produserer kunnskap. For å møte fremtidens arbeidsmarked, trener elevene på "å lære å lære". Elevene skal bli i stand til å ta tak i en idé og gjøre den om til handling, og sammen med andre innhente informasjon og kunnskap for å skape ny kunnskap. 

Vi har lik struktur på alle læringsøktene våre, da vi vet forutsigbarhet øker læringsutbytte. Øktene planlegges og evalueres i fellesskap blant lærerne på trinnet, og alle læringsoppleggene lagres digitalt slik at vi enkelt kan dele dem med hverandre. 

Vi vil gi elevene mulighet for dybdelæring gjennom problemløsende og analytiske oppgaver. Læringsaktivitetene er elevsentrerte, og elevene skal i større grad innhente informasjonen og kunnskapen, snarere enn "å få den servert" av læreren. I tillegg til å ha tilgang på et rikt utvalg fagbøker på læringsbiblioteket vårt har elevene hvert sitt læringsbrett.

Det åpner opp for å gi dem trening i å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Samtidig som det gir dem øvelse i å vurdere ulike kilder til kunnskap og må tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

Teglverket har tatt Ludvigsen utvalgets innstilling til regjeringen på alvor. På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som sammen bygger og produserer kunnskap.

For å møte arbeidsmarkedet som kommer trener elevene også på "å lære å lære". Elevene våre skal bli i stand til å ta tak i en idé og gjøre den om til handling, de skal evne å sammen med andre innhente informasjon og kunnskap for å skape ny kunnskap. Det betyr at vi som skole i mye større grad må legge opp til å gi elevene mulighet for dybdelæring gjennom problemløsende og analytiske oppgaver. 

Vi har også stort fokus på de grunnleggende ferdighetene, samt fokus på Teglverkets standard for "den gode timen". Læringsaktivitetene vil være elevsentrerte, og det vil være elevene som i større grad skal innhente informasjonen og kunnskapen, snarere enn "å få den servert" av læreren. Læreren viser vei og designer læringsløpet sammen med elevene. På Teglverket har derfor ikke elevene hver sin lærebok. Men elevene har hvert sitt læringsbrett og tilgang til et rikt utstyrt bibliotek.

Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi skal skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på at barna får den beste opplæringen.

Teglverket skole en ”Trygg læring skole”. Vi arbeider systematisk for å sikre at alle elever og lærlinger har et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. For å oppnå dette har alle ansatte fått opplæring i konflikthåndtering og det er utarbeidet et sosialt årshjul med klasseverksteder. Skolen har også laget en felles standard for struktur og orden i læringsrom og fellesarealer.

Vi vet at relasjonen mellom lærer og elev har stor betydning for elevenes læringsutbytte. Så for å sikre oss at ansatte er gode relasjonsbyggere og trygge nok i forhold til klasseledelse, følger alle nyutdannede 50-timers kurset ”Oslolæreren”. I tillegg til dette får de veiledning med fokus på klasseledelse av skolens veileder.

AKS ved Teglverket skole har gratis deltakelse etter skoletid for våre 1.- 4. klassinger. Vi er opptatt av at flere elever skal delta i Aktivitetsskolen, og jobber iherdig for at alle skal gå på AKS. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.  

Både de læringsstøttende aktivitetene og kursene på AKS skal ha høy kvalitet. Derfor er vi opptatt av å skape en god opplærings- og oppfølgingskultur, med fokus på regning i alle kurs og aktiviteter på AKS. Vi henter inn eksterne foredragsholdere for å heve kompetansen til de ansatte, i forhold til læringsstøttende aktiviteter med fokus på regning. AKS-leder og baselederne skolevandrer, følger opp aktivitetene og veileder assistentene.

AKS følger de samme tiltakene som skolen i forhold til Trygg læring og har de samme reglene og rutinene for læringsmiljøet.

Skolen åpnet høsten 2015.