Elevrådet

Barn hopper paradis.

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse fra 5.trinn og oppover som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Kontaktperson for elevråd ungdomstrinn: Malin Kristiansen (miljøarbeider) malin.kristiansen@osloskolen.no

Kontaktperson elevråd barnetrinn: Stina Skogrand (sosiallærerstina.skogrand@ude.oslo.kommune.no