Permisjonsreglement

  • Det skal ikke gis permisjon i perioder med avholdelse av kartlegginger, prøver og eksamener
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til ferier eller festpregede familiebegivenheter
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende

Osloskolen innførte et endret permisjonsreglement fra høsten 2013. Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn muligheten til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter.

Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak etter forvaltingsloven (fvl.) § 2. Skolens vedtak kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt svar på søknad, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er kun elevens foresatte som kan søke om permisjon. Søknadsskjema finner du her. Søknaden sendes i god tid før ønsket permisjon til postmottak@ude.oslo.kommune.no merket med Teglverket skole i emnefeltet.