Lærerrollen

Som lærer på Teglverket er du:

  • En omsorgsfull og målrettet lærer - en dyktig fagperson, didaktiker og veileder som fokuserer på elevenes læring
  • En fasilitator og designer (planlegger) som legger til rette for aktive elever og elevinvolvering.
  • En god og aktiv kollega som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
  • En nyskapende og uredd  leder som tar utfordringer og ser muligheter
  • En digital lærer som evner å se og utnytte digitale verktøy og læremidler til å hente ut læringspotensialet til eleven